Privatumo politika

Bendra informacija

UAB „Elektrogreen” gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje svetainėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai.

UAB „Elektrogreen” pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės svetainės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių

Renkama informacija

Visi mūsų Klientai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų registraciją, bei tapatybę siekiant užtikrinti atitinkamų paslaugų suteikimą.

Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – susisiekti su Jumis dėl mūsų teikiamų paslaugų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir pan.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Visa asmeninė Kliento informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Klientas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga

UAB „Elektrogreen” stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. UAB „Elektrogreen” visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

UAB „Elektrogreen” tvarkydama asmens duomenis, laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, UAB „Elektrogreen” yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį kilus klausimams, susijusiems su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, galima kreiptis elektroninio pašto adresu dap@elektrogreen.eu

Duomenų apsaugos pareigūnas yra įtraukiamas į visų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą ir padeda užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų taikymą UAB „Elektrogreen”.

Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Klientas atsakingas už savo prisijugimo prie mūsų sistemų duomenis (pvz. vartotojo vardas ir slaptažodis). Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Privatumo politikos pakeitimai

UAB „Elektrogreen” turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.